Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 1 : LEGISLATÍVNE POSTUPY - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 41 : Delegovanie legislatívnej právomoci a prenesenie vykonávacej právomoci

1.   Pri dôkladnom skúmaní návrhu legislatívneho aktu, ktorým sa na Komisiu deleguje právomoc, ako je stanovené v článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Parlament venuje osobitnú pozornosť cieľom, obsahu, rozsahu a trvaniu delegovania a podmienkam, ktorým podlieha.

2.   Pri dôkladnom skúmaní návrhu legislatívneho aktu, ktorým sa prenášajú vykonávacie právomoci podľa článku 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Parlament venuje osobitnú pozornosť skutočnosti, že pri vykonávaní  vykonávacej právomoci Komisia nemôže meniť ani dopĺňať legislatívny akt, a to ani pokiaľ ide o jeho nepodstatné prvky.

3.   Gestorský výbor môže kedykoľvek požiadať o stanovisko výbor, v ktorého pôsobnosti je výklad a uplatňovanie práva Únie.

4.   Výbor príslušný pre výklad a uplatňovanie práva Únie sa okrem toho môže z vlastného podnetu zaoberať otázkami týkajúcimi sa delegovania legislatívnej právomoci a prenesenia vykonávacích právomocí. V takýchto prípadoch náležite informuje gestorský výbor.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia