Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 1 : LEGISLATÍVNE POSTUPY - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 42 : Overovanie zlučiteľnosti z finančného hľadiska

1.   Ak má návrh právne záväzného aktu finančné dôsledky, Parlament zistí, či sú zabezpečené dostatočné finančné zdroje.

2.   Gestorský výbor overí, či každý návrh právne záväzného aktu je z finančného hľadiska zlučiteľný s nariadením o viacročnom finančnom rámci.

3.   Ak gestorský výbor zmení výšku finančných prostriedkov určených pre posudzovaný akt, vyžiada si stanovisko od výboru, v ktorého pôsobnosti sú rozpočtové veci.

4.   Okrem toho sa môže výbor, v ktorého pôsobnosti sú rozpočtové veci, z vlastného podnetu zaoberať otázkami týkajúcimi sa zlučiteľnosti návrhov právne záväzných aktov z finančného hľadiska. V takýchto prípadoch náležite informuje gestorský výbor.

5.   Ak sa výbor, v ktorého pôsobnosti sú rozpočtové veci, rozhodne spochybniť zlučiteľnosť návrhu z finančného hľadiska, svoje závery oznámi Parlamentu predtým, ako Parlament hlasuje o návrhu.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia