Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 1 : LEGISLATÍVNE POSTUPY - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 46 : Právo Parlamentu predkladať návrhy

V prípadoch, keď zmluvy udeľujú Parlamentu právo iniciatívy, gestorský výbor môže rozhodnúť o vypracovaní iniciatívnej správy v súlade s článkom 54 tohto rokovacieho poriadku.

Táto správa obsahuje:

(a)   návrh uznesenia;

(b)   predbežný návrh;

(c)   dôvodovú správu obsahujúcu, ak je to vhodné, finančný výkaz.

Ak si prijatie aktu Parlamentom vyžaduje schválenie alebo súhlas Rady a stanovisko alebo súhlas Komisie, Parlament môže po hlasovaní o navrhnutom akte a na návrh spravodajcu rozhodnúť, že sa hlasovanie o návrhu uznesenia odloží dovtedy, kým Rada alebo Komisia nepredložia svoju pozíciu.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia