Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 1 : LEGISLATÍVNE POSTUPY - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 50 : Legislatívne postupy týkajúce sa iniciatív pochádzajúcich od iných inštitúcií než Komisie alebo z členských štátov

1.   V prípade iniciatív pochádzajúcich od iných inštitúcií než Komisie alebo iniciatív pochádzajúcich z členských štátov môže gestorský výbor pozvať zástupcov inštitúcií alebo tých členských štátov, ktoré sú autormi iniciatívy, aby ju uviedli vo výbore. Zástupcovia autorských členských štátov môžu byť sprevádzaní predsedníctvom Rady.

2.   Skôr ako gestorský výbor pristúpi k hlasovaniu, požiada Komisiu o vyjadrenie, či pripravuje stanovisko k iniciatíve, alebo či v krátkom čase zamýšľa predložiť alternatívny návrh. Ak odpoveď, ktorú dostane, je kladná, výbor neprijme svoju správu, kým nedostane uvedené stanovisko alebo alternatívny návrh.

3.   Ak boli Parlamentu súčasne alebo krátko po sebe predložené dva alebo viaceré návrhy s rovnakým legislatívnym zámerom, ktorých autorom je Komisia a/alebo iná inštitúcia a/alebo členské štáty, Parlament sa nimi zaoberá v jednej správe. Gestorský výbor vo svojej správe uvedie, ku ktorému textu navrhuje pozmeňujúce návrhy, a odkáže na všetky ďalšie texty v legislatívnom uznesení.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia