Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юни 2020
EPUB 174kPDF 861k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА
  Oт 18.1.2021 г. ще се прилага нов дял XIIIа, озаглавен "Извънредни обстоятелства" (вж. Приети текстове от 17.12.2020 г., P9_TA(2020)0380).

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 2 : ПРОЦЕДУРИ В КОМИСИЯ

Член 51 : Законодателни доклади

1.   Председателят на комисията, на която е разпределено предложение за правнообвързващ акт, предлага на комисията процедурата, която да се следва.

2.   След приемането на решение относно процедурата, която да се следва, и ако опростената процедура по член 52 не се прилага, парламентарната комисия определя измежду своите членове или постоянните заместници докладчик по предложението за правнообвързващ акт, освен ако това вече е било направено въз основа на член 48, параграф 3.

3.   Докладът на комисията съдържа:

(а)   изменения на предложението, ако има такива, придружени по целесъобразност с кратки обосновки, които са изготвени от автора и които не се подлагат на гласуване;

(б)   проект на законодателна резолюция в съответствие с член 59, параграф 5;

(в)   по целесъобразност — обяснителна част, която да включва при необходимост финансова обосновка на обхвата на евентуалните финансови последици на доклада и неговата съвместимост с многогодишната финансова рамка;

(г)   позоваване на оценката на въздействието, извършена от Парламента, ако има такава.

Последно осъвременяване: 25 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност