Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - juuni 2020
EPUB 135kPDF 623k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM
  Uut XIIIa osa pealkirjaga "Eriolukord" kohaldatakse alates 18.1.2021 (vt vastuvõetud tekstid 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

II OSA : SEADUSANDLIK MENETLUS, EELARVEMENETLUS, EELARVE TÄITMISELE HEAKSKIIDU ANDMISE MENETLUS JA MUUD MENETLUSED
2. PEATÜKK : MENETLUS PARLAMENDIKOMISJONIS

Artikkel 51 : Seadusandlikud raportid

1.   Kui komisjonile on edastatud läbivaatamiseks õiguslikult siduva akti ettepanek, teeb esimees komisjonile ettepaneku kasutatava menetluse kohta.

2.   Pärast menetluse üle otsustamist ja eeldusel, et ei kohaldata artikli 52 kohast lihtsustatud menetlust, määrab komisjon oma liikmete või nende alaliste asendusliikmete hulgast õiguslikult siduva õigusakti ettepanekule raportööri, kui ta ei ole artikli 48 lõike 3 alusel juba eelnevalt raportööri määranud.

3.   Komisjoni raport sisaldab:

(a)   ettepaneku võimalikke muudatusettepanekuid, millele on asjakohasel juhul lisatud lühikesed selgitused, mille koostamise eest vastutab autor ja mida ei panda hääletusele;

(b)   seadusandliku resolutsiooni projekti vastavalt artikli 59 lõikele 5;

(c)   asjakohasel juhul seletuskirja, millele on vajaduse korral lisatud finantskalkulatsioon, milles näidatakse ära raporti võimalik finantsmõju ja selle vastavus mitmeaastasele finantsraamistikule;

(d)   viidet parlamendi mõjuhinnangule, kui see on olemas.

Viimane päevakajastamine: 25. juuni 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika