Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juni 2020
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT
  Een nieuwe titel XIII bis, "Buitengewone omstandigheden", is van toepassing vanaf 18.1.2021 (zie Aangenomen teksten van 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 2 : PROCEDURES IN DE COMMISSIES

Artikel 51 : Wetgevingsverslagen

1.   De voorzitter van de commissie waarnaar een voorstel voor een juridisch bindende handeling is verwezen, doet aan zijn commissie een voorstel over de te volgen procedure.

2.   Nadat een besluit over de te volgen procedure is genomen en indien de vereenvoudigde procedure van artikel 52 niet van toepassing is, benoemt de commissie een van haar leden of een van de vaste plaatsvervangers tot rapporteur voor het voorstel voor een juridisch bindende handeling, voor zover dit nog niet is gebeurd op grond van artikel 48, lid 3.

3.   Het verslag van de commissie omvat:

(a)   eventuele amendementen op het voorstel, die indien passend vergezeld gaan van korte motiveringen, die onder de verantwoordelijkheid van de indiener vallen en die niet in stemming worden gebracht;

(b)   een ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 59, lid 5;

(c)   indien passend een toelichting, zo nodig met inbegrip van een financieel memorandum, waarin de omvang van de eventuele financiële gevolgen van het verslag en de verenigbaarheid ervan met het meerjarig financieel kader worden aangegeven;

(d)   indien beschikbaar, een verwijzing naar de effectbeoordeling door het Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2020Juridische mededeling - Privacybeleid