Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юни 2020
EPUB 174kPDF 861k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА
  Oт 18.1.2021 г. ще се прилага нов дял XIIIа, озаглавен "Извънредни обстоятелства" (вж. Приети текстове от 17.12.2020 г., P9_TA(2020)0380).

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 2 : ПРОЦЕДУРИ В КОМИСИЯ

Член 52 : Опростена процедура

1.   След първото обсъждане на предложението за правнообвързващ акт, председателят може да предложи то да бъде одобрено без изменения. Освен ако членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг в комисията, възразят, предложената процедура се счита за одобрена. Председателят на комисията или докладчикът, ако такъв е бил определен, внася в Парламента доклад за приемане на предложението. Прилагат се разпоредбите на член 159, параграф 1, втора алинея и член 159, параграфи 2 и 4.

2.   На свой ред председателят може да предложи той самият или докладчикът да изготвят поредица от изменения, отразяващи проведеното в комисията обсъждане. Освен ако членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг в комисията, възразят, предложената процедура се счита за одобрена и измененията се изпращат на всички нейни членове.

Освен ако членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг в комисията, възразят срещу измененията в определения срок, който не може да бъде по- кратък от десет работни дни от датата на изпращането, докладът се счита за приет от комисията. В този случай проектът на законодателна резолюция и измененията се внасят в Парламента, без да се провеждат разисквания съгласно разпоредбите на член 159, параграф 1, втора алинея и член 159, параграфи 2 и 4.

Ако членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг в комисията, възразят срещу измененията, те се поставят на гласуване на следващото заседание на комисията.

3.   С изключение на разпоредбите, уреждащи внасянето в Парламента, настоящият член се прилага mutatis mutandis по отношение на становищата на комисиите по смисъла на член 56.

Последно осъвременяване: 25 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност