Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červen 2020
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU
  Nová hlava XIIIa s názvem "Mimořádné okolnosti" se použije ode dne 18.1.2021 (viz Přijaté texty ze dne 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

HLAVA II : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 2 : POSTUP VE VÝBORU

Článek 52 : Zjednodušený postup

1.   Po prvním projednání návrhu právně závazného aktu může předseda výboru navrhnout jeho schválení bez pozměňovacích návrhů. Nevznesou-li poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty ve výboru námitku, považuje se navržený postup za schválený. Předseda výboru nebo zpravodaj, pokud byl jmenován, předloží Parlamentu zprávu o schválení návrhu. Použije se čl. 159 odst. 1 druhý pododstavec a odst. 2 a 4.

2.   Předseda výboru může případně navrhnout, aby předseda výboru nebo zpravodaj vypracovali pozměňovací návrhy na základě jednání ve výboru. Nevznesou-li poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty ve výboru námitku, považuje se navržený postup za schválený a pozměňovací návrhy jsou odeslány členům výboru.

Nevznesou-li poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty ve výboru námitku vůči těmto pozměňovacím návrhům ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než deset pracovních dní ode dne jejich odeslání, je zpráva považována za přijatou ve výboru. V tomto případě jsou návrh usnesení a pozměňovací návrhy předloženy Parlamentu bez rozpravy podle čl. 159 odst. 1 druhého pododstavce a odst. 2 a 4.

Jestliže poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty ve výboru vznesou námitku vůči těmto pozměňovacím návrhům, hlasuje se o těchto návrzích na další schůzi výboru.

3.   S výjimkou ustanovení týkajících se předložení návrhů Parlamentu se tento článek použije obdobně na stanoviska výborů podle článku 56.

Poslední aktualizace: 25. června 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí