Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούνιος 2020
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
  Ένας νέος τίτλος XIIIα, με τίτλο "Έκτακτες συνθήκες", θα εφαρμόζεται από 18.1.2021 (βλέπε Κείμενα που εγκρίθηκαν της 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 52 : Απλοποιημένη διαδικασία

1.   Μετά από πρώτη συζήτηση επί προτάσεως νομικά δεσμευτικής πράξης, ο πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να προτείνει την έγκρισή της χωρίς τροποποίηση. Αν δεν αντιτεθούν μέλη ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν στην επιτροπή τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο, η προταθείσα διαδικασία θεωρείται εγκριθείσα. Ο πρόεδρος ή ο εισηγητής, εφόσον έχει οριστεί, υποβάλλει στην Ολομέλεια έκθεση που εγκρίνει την πρόταση. Εφαρμόζεται το άρθρο 159 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 159 παράγραφοι 2 και 4.

2.   Εναλλακτικά, ο Πρόεδρος μπορεί να προτείνει την εκ μέρους του ή εκ μέρους του εισηγητή υποβολή σειράς τροπολογιών που αντανακλούν τη συζήτηση στην επιτροπή. Η προτεινόμενη διαδικασία θεωρείται εγκριθείσα και οι τροπολογίες διαβιβάζονται στα μέλη της επιτροπής, εκτός αν αντιτεθούν μέλη ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν στην επιτροπή τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο.

Αν, εντός προθεσμίας 10 τουλάχιστον εργάσιμων ημερών από τη διαβίβαση, δεν αντιτεθούν στις τροπολογίες μέλη ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν στην επιτροπή τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο, η έκθεση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από την επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, το σχετικό σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος και οι τροπολογίες υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο χωρίς συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 159 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και άρθρο 159 παράγραφοι 2 και 4.

Αν μέλη ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν στην επιτροπή τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο αντιτεθούν στις τροπολογίες, οι τροπολογίες τίθενται σε ψηφοφορία κατά την επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής.

3.   Με εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν την υποβολή στο Κοινοβούλιο, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν στις γνωμοδοτήσεις των επιτροπών κατά την έννοια του άρθρου 56.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου