Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2020. gada jūnijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS
  No 2021. gada 18. janvāra piemēros jaunu XIIIa sadaļu "ĀRKĀRTAS APSTĀKĻI" (skatīt 2020. gada 17. decembra Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0380).

II SADAĻA : LIKUMDOŠANAS, BUDŽETA UN CITAS PROCEDŪRAS
2. NODAĻA : PROCEDŪRA KOMITEJĀ

52. pants : Vienkāršota procedūra

1.   Pēc pirmajām debatēm par juridiski saistoša akta priekšlikumu priekšsēdētājs var ierosināt, lai to apstiprina bez grozījumiem. Ja vien deputāti vai politiskās grupas vai grupu locekļi,  kuru skaits komitejā  sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, pret to neiebilst, ierosināto  procedūru  uzskata  par  apstiprinātu.  Priekšsēdētājs  vai  referents,  ja  tāds  ir  iecelts, iesniedz  Parlamentam  ziņojumu,  kurā  izteikta  piekrišana  priekšlikumam.  Piemēro  159. panta 1. punkta otro daļu, kā arī 159. panta 2. un 4. punktu.

2.   Priekšsēdētājs var arī ierosināt, ka viņš pats vai referents sagatavo grozījumu kopumu, kuri atspoguļo debates komitejā. Ja deputāti vai politiskās grupas vai grupu locekļi, kuru skaits komitejā sasniedz  vismaz  vidējo  obligāto  minimumu, nav  izteikuši  iebildumus,  uzskata,  ka  ierosinātā procedūra ir apstiprināta, un šos grozījumus nosūta komitejas locekļiem.

Ja noteiktajā termiņā, kas ir ne mazāks kā 10 darba dienas no grozījumu saņemšanas, deputāti vai politiskās grupas vai grupu locekļi, kuru skaits komitejā sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, nav izteikusi iebildumus pret grozījumiem, uzskata, ka komiteja ziņojumu ir pieņēmusi. Šādā gadījumā Parlamentam iesniedz normatīvās rezolūcijas projektu un grozījumus apstiprināšanai bez debatēm saskaņā ar 159. panta 1. punkta otro daļu, kā arī 159. panta 2. un 4. punktu.

Ja deputāti vai politiskās grupas vai grupu locekļi, kuru skaits komitejā sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, iebilst pret grozījumiem, par tiem balso nākamajā komitejas sanāksmē.

3.   Izņemot noteikumus par iesniegšanu Parlamentam, šis pants pēc analoģijas attiecas uz komiteju atzinumiem 56. panta nozīmē.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 25. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika