Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU
  Nová hlava XIIIa s názvom „Mimoriadne okolnosti“ sa bude uplatňovať od 18.1.2021 (pozri Prijaté texty, 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 2 : POSTUP VO VÝBORE

Článok 52 : Zjednodušený postup

1.   Po prvom prerokovaní návrhu právne záväzného aktu môže predseda výboru navrhnúť jeho prijatie bez pozmeňujúcich návrhov. Ak proti tomu vo výbore nenamietajú poslanci alebo politická skupina či politické skupiny, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, navrhovaný postup sa považuje za schválený. Predseda výboru alebo spravodajca, ak bol vymenovaný, predloží Parlamentu správu, ktorá schvaľuje návrh. Uplatní sa článok 159 ods. 1 druhý pododsek a článok 159 ods. 2 a 4.

2.   Predseda výboru môže alternatívne navrhnúť, aby on alebo spravodajca pripravil pozmeňujúce návrhy na základe diskusie vo výbore. Ak proti tomu nenamietajú vo výbore poslanci alebo politická skupina či politické skupiny, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, navrhovaný postup sa považuje za schválený a pozmeňujúce návrhy sa pošlú členom výboru.

Ak v stanovenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 10 pracovných dní odo dňa  odoslania, proti pozmeňujúcim návrhom nenamietajú poslanci alebo politická skupina či politické skupiny, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu vo výbore, správa sa považuje výborom za prijatú. V takom prípade sa návrh legislatívneho uznesenia spolu s pozmeňujúcimi návrhmi predloží Parlamentu na schválenie bez rozpravy podľa článku 159 ods. 1 druhého pododseku a článku 159 ods. 2 a 4.

Ak poslanci alebo politická skupina či politické skupiny, ktorí dosiahli  aspoň strednú prahovú hodnotu vo výbore, podajú námietky proti pozmeňujúcim návrhom, hlasuje sa o nich na nasledujúcej schôdzi výboru.

3.   S výnimkou ustanovení týkajúcich sa predloženia Parlamentu, tento článok sa primerane uplatní na stanoviská výborov podľa článku 56.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia