Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juni 2020
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN
  "En ny avdelning XIIIa, med rubriken "EXTRAORDINÄRA OMSTÄNDIGHETER", blir tillämplig från och med 18.1.2021 (se Antagna texter av den 17.12.2020, P9_TA(20200380).

AVDELNING II : LAGSTIFTNINGS- OCH BUDGETFÖRFARANDEN, FÖRFARANDE FÖR ANSVARSFRIHETSBEVILJANDE SAMT ANDRA FÖRFARANDEN
KAPITEL 2 : FÖRFARANDEN I UTSKOTTEN

Artikel 52 : Förenklat förfarande

1.   Efter en första diskussion om ett förslag till rättsligt bindande akt får utskottsordföranden föreslå att förslaget godkänns utan ändringsförslag. Såvida inte ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet i utskottet motsätter sig detta, ska det föreslagna förfarandet anses ha godkänts. Utskottsordföranden eller föredraganden, om en sådan har utsetts, ska lägga fram ett betänkande för parlamentet om godkännande av förslaget. Artikel 159.1 andra stycket, 159.2 och 159.4 ska tillämpas.

2.   Alternativt kan ordföranden föreslå att ordföranden själv eller föredraganden utarbetar ett antal ändringsförslag som återger diskussionen i utskottet. Såvida inte ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet i utskottet motsätter sig detta, ska det föreslagna förfarandet anses ha godkänts och ändringsförslagen sändas till utskottets ledamöter.

Betänkandet ska anses ha blivit antaget i utskottet såvida inte ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet i utskottet har framfört invändningar mot ändringsförslagen före en fastställd tidpunkt, som inte får infalla tidigare än 10 arbetsdagar efter det att förslagen sändes ut. I så fall ska förslaget till lagstiftningsresolution och ändringsförslagen läggas fram för kammaren utan debatt i enlighet med artikel 159.1 andra stycket, 159.2 och 159.4.

Om ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet i utskottet framför invändningar mot ändringsförslagen ska dessa tas upp till omröstning vid nästföljande utskottssammanträde.

3.   Med undantag av bestämmelserna om framläggandet för kammaren ska denna artikel också tillämpas i tillämpliga delar på utskottsyttranden i den mening som avses i artikel 56.

Senaste uppdatering: 25 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy