Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юни 2020
EPUB 174kPDF 861k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 2 : ПРОЦЕДУРИ В КОМИСИЯ

Член 57 : Процедура с асоциирани комисии

1.   Когато до Председателския съвет бъде отнесен спор за компетентност съгласно член 211 и Председателският съвет счете, въз основа на приложение VI, че въпросът попада в почти еднаква степен в компетентността на две или повече комисии или че различни страни на въпроса попадат в компетентността на две или повече комисии, се прилага член 56 със следните допълнителни разпоредби:

-   сроковете за разглеждане се определят съвместно от заинтересованите комисии;

-   докладчикът и докладчиците по становище се информират взаимно и се стремят да постигнат съгласие по текстовете, които предлагат на съответните си комисии, и по позицията си относно измененията;

-   съответните председатели, докладчикът и докладчиците по становище са обвързани от принципа на лоялното сътрудничество; те съвместно определят частите от текста, които попадат в областта на тяхната изключителна или споделена компетентност, и се споразумяват за точните условия на сътрудничеството си; в случай на несъгласие относно границите на компетентността по искане на една от засегнатите комисии въпросът се отнася до Председателския съвет; Председателският съвет може да се произнесе по въпроса за съответната компетентност или да реши, че следва да се приложи процедурата на съвместни комисии по член 58; той взема това решение в съответствие с процедурата и срока по член 211;

-   водещата комисия приема измененията на асоциираната комисия, без да ги поставя на гласуване, когато те се отнасят до въпроси, които попадат в обхвата на изключителната компетентност на асоциираната комисия; ако водещата комисия не зачита изключителната компетентност на асоциираната комисия, асоциираната комисия може да внесе измененията направо в пленарно заседание. Ако изменения по въпроси, които попадат в обхвата на споделената компетентност на водещата комисия и на асоциирана комисия, не бъдат приети от първата, асоциираната комисия може да ги внесе направо в пленарно заседание;

-   в случай че се провежда процедура на помирение във връзка със съответното предложение, делегацията на Парламента включва докладчика на всяка асоциирана комисия.

Решението на Председателския съвет да се приложи процедурата с асоциирани комисии се отнася за всички етапи на съответната процедура.

Правомощията, свързани с качеството на „компетентна комисия“, се упражняват от водещата комисия. При упражняването им тя трябва да спазва прерогативите на асоциираната комисия. По-специално водещата комисия трябва да спазва задължението за лоялно сътрудничество във връзка с графика и правото на асоциираната комисия да определя кои изменения от сферата на нейната изключителна компетентност да бъдат внесени в Парламента.

2.   Процедурата, изложена в настоящия член, не се прилага по отношение на препоръките, които се приемат от компетентната комисия по член 105.

Последно осъвременяване: 25 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност