Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούνιος 2020
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
  Ένας νέος τίτλος XIIIα, με τίτλο "Έκτακτες συνθήκες", θα εφαρμόζεται από 18.1.2021 (βλέπε Κείμενα που εγκρίθηκαν της 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

ΤΙΤΛΟΣ II : ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 57 : Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών

1.   Εφόσον ζήτημα αρμοδιότητας έχει παραπεμφθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων κατά το άρθρο 211 και η Διάσκεψη των Προέδρων, βάσει του παραρτήματος VI, φρονεί ότι το θέμα εμπίπτει σχεδόν εξίσου στην αρμοδιότητα δύο ή περισσοτέρων επιτροπών ή ότι διαφορετικά μέρη του θέματος εμπίπτουν στην αρμοδιότητα δύο ή περισσοτέρων επιτροπών, εφαρμόζεται το άρθρο 56 με τις εξής προσθήκες:

-   το χρονοδιάγραμμα συμφωνείται από κοινού από τις ενδιαφερόμενες επιτροπές·

-   ο εισηγητής και οι συντάκτες της γνωμοδότησης αλληλοενημερώνονται και προσπαθούν να συμφωνήσουν επί των κειμένων που προτείνουν στις επιτροπές τους και επί των θέσεών τους όσον αφορά τις τροπολογίες·

-   οι ενδιαφερόμενοι πρόεδροι επιτροπών, εισηγητές και συντάκτες δεσμεύονται να τηρούν την αρχή της καλής και ειλικρινούς συνεργασίας· εντοπίζουν από κοινού τομείς του κειμένου που εμπίπτουν στην αποκλειστική ή κοινή τους αρμοδιότητα και συμφωνούν για τους ακριβείς όρους της συνεργασίας τους· σε περίπτωση διαφωνίας για την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων, το ζήτημα υποβάλλεται, μετά από αίτημα μίας εκ των ενδιαφερομένων επιτροπών, στη Διάσκεψη των Προέδρων· η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να αποφασίσει επί του θέματος των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων ή να αποφανθεί ότι πρέπει να εφαρμοστεί η διαδικασία κοινών συνεδριάσεων επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 58· λαμβάνει την εν λόγω απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία και εντός της προθεσμίας που ορίζονται στο άρθρο 211·

-   η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή αποδέχεται χωρίς ψηφοφορία τροπολογίες από συνδεδεμένη επιτροπή, εφόσον αφορούν ζητήματα τα οποία εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνδεδεμένης επιτροπής. Εάν η αρμόδια επιτροπή δεν σεβαστεί την αποκλειστική αρμοδιότητα της συνδεδεμένης επιτροπής, η συνδεδεμένη επιτροπή μπορεί να υποβάλει τροπολογίες απευθείας στην Ολομέλεια. Εάν η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή δεν εγκρίνει τροπολογίες επί θεμάτων που εμπίπτουν στην κοινή αρμοδιότητα της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής και μιας συνδεδεμένης επιτροπής, η συνδεδεμένη επιτροπή μπορεί να καταθέσει τις τροπολογίες αυτές απευθείας στην Ολομέλεια·

-   σε περίπτωση διαδικασίας συνδιαλλαγής σχετικά με την πρόταση, στην αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου περιλαμβάνεται και ο εισηγητής οιασδήποτε συνδεδεμένης επιτροπής.

Η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων να εφαρμοστεί η διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της εν λόγω διαδικασίας.

Τα δικαιώματα που απορρέουν από τον ρόλο της «αρμόδιας επιτροπής» ασκούνται από την κυρίως αρμόδια επιτροπή. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, η επιτροπή αυτή πρέπει να σέβεται τα προνόμια της συνδεδεμένης επιτροπής. Ειδικότερα, η κυρίως αρμόδια επιτροπή πρέπει να συμμορφώνεται προς την υποχρέωση ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και το δικαίωμα της συνδεδεμένης επιτροπής να καθορίσει τις τροπολογίες που υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο εντός του πεδίου της αποκλειστικής αρμοδιότητάς της.

2.   Η διαδικασία την οποία ορίζει το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις συστάσεις που πρέπει να εγκριθούν από την αρμόδια επιτροπή βάσει του άρθρου 105.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου