Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juni 2020
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT
  Een nieuwe titel XIII bis, "Buitengewone omstandigheden", is van toepassing vanaf 18.1.2021 (zie Aangenomen teksten van 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 2 : PROCEDURES IN DE COMMISSIES

Artikel 57 : Procedure met medeverantwoordelijke commissies

1.   Indien bij de Conferentie van voorzitters een bevoegdheidsconflict aanhangig is gemaakt overeenkomstig artikel 211 en de Conferentie van voorzitters op grond van bijlage VI van mening is dat de aangelegenheid bijna in gelijke mate onder de bevoegdheid van twee of meer commissies valt of dat verschillende gedeelten van de aangelegenheid onder de bevoegdheid van twee of meer commissies vallen, is artikel 56 van toepassing met de volgende aanvullende bepalingen:

-   de betrokken commissies stellen het tijdschema gezamenlijk vast;

-   de rapporteurs houden elkaar op de hoogte en trachten het onderling eens te worden over de aan hun commissies voor te stellen teksten en over hun standpunt over amendementen;

-   de betrokken voorzitters en rapporteurs zijn gebonden door het beginsel van goede en loyale samenwerking; zij bepalen gezamenlijk welke onderdelen van de tekst onder hun exclusieve of gedeelde bevoegdheid vallen en bereiken overeenstemming over de precieze voorwaarden van hun samenwerking; bij onenigheid over de afbakening van de bevoegdheden wordt de zaak op verzoek van een van de betrokken commissies voorgelegd aan de Conferentie van voorzitters; de Conferentie van voorzitters kan beslissen over de respectieve bevoegdheden of kan beslissen dat de gezamenlijke commissieprocedure van artikel 58 moet worden toegepast; zij beslist overeenkomstig de procedure en binnen de termijn als uiteengezet in artikel 211;

-   de bevoegde commissie neemt de amendementen van een medeverantwoordelijke commissie zonder stemming over wanneer zij betrekking hebben op aangelegenheden die onder de exclusieve bevoegdheid van die medeverantwoordelijke commissie vallen; indien de bevoegde commissie de exclusieve bevoegdheid van de medeverantwoordelijke commissie niet eerbiedigt, kan die medeverantwoordelijke commissie amendementen rechtstreeks voor behandeling ter plenaire vergadering indienen; indien amendementen die betrekking hebben op aangelegenheden die onder de gedeelde bevoegdheid van de bevoegde commissie en de medeverantwoordelijke commissie vallen niet worden goedgekeurd door de bevoegde commissie, dan kan de medeverantwoordelijke commissie die amendementen ter plenaire vergadering indienen;

-   ingeval er een bemiddelingsprocedure voor het voorstel komt, maakt de rapporteur van elke medeverantwoordelijke commissie deel uit van de delegatie van het Parlement.

Een beslissing van de Conferentie van voorzitters om de procedure met medeverantwoordelijke commissies toe te passen, geldt voor alle stadia van de betrokken procedure.

De rechten die verbonden zijn aan de status van "bevoegde commissie" worden uitgeoefend door de hoofdcommissie. Bij de uitoefening van deze rechten moet de hoofdcommissie naar behoren rekening houden met de prerogatieven van de medeverantwoordelijke commissie. Meer bepaald moet de hoofdcommissie voldoen aan de verplichting om loyaal samen te werken bij het opstellen van het tijdschema en het recht van de medeverantwoordelijke commissie om te bepalen welke amendementen die onder haar exclusieve bevoegdheid vallen aan het Parlement worden voorgelegd.

2.   De in dit artikel vastgestelde procedure is niet van toepassing voor aanbevelingen die door de bevoegde commissie moeten worden vastgesteld uit hoofde van artikel 105.

Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2020Juridische mededeling - Privacybeleid