Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červen 2020
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA II : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 2 : POSTUP VE VÝBORU

Článek 58 : Postup společných schůzí výborů

1.   Pokud je Konferenci předsedů postoupena otázka příslušnosti v souladu s článkem 211, může rozhodnout, že se postup společných schůzí výborů a společné hlasování má uplatnit za podmínky, že:

-   daná otázka spadá podle přílohy VI neoddělitelně do působnosti několika výborů a

-   Konference předsedů se domnívá, že jde o záležitost zásadního významu.

2.   V takovém případě příslušní zpravodajové vypracují společný návrh zprávy, který projednají a o kterém hlasují zúčastněné výbory na společných schůzích konaných za společného předsednictví předsedů výborů.

Práva související se statutem příslušného výboru mohou být ve všech fázích postupu vykonávána zúčastněnými výbory, pouze pokud jednají společně. Zúčastněné výbory mohou ustavit pracovní skupiny s cílem připravit schůze a hlasování.

3.   Ve druhém čtení řádného legislativního postupu je projednáván postoj Rady v rámci společné schůze zúčastněných výborů, která se v případě, že se předsedové těchto výborů nedohodnou, koná ve středu prvního týdne vyhrazeného pro schůze parlamentních orgánů po sdělení postoje Rady Parlamentu. Jestliže není dosaženo dohody ohledně svolání následující schůze, je tato schůze svolána předsedou Konference předsedů výborů. O doporučení pro druhé čtení je hlasováno na společné schůzi na základě společného návrhu, který vypracují příslušní zpravodajové zúčastněných výborů nebo, v případě neexistence společného návrhu, na základě pozměňovacích návrhů předložených v rámci zúčastněných výborů.

Ve třetím čtení řádného legislativního postupu předsedové a zpravodajové zúčastněných výborů vykonávají funkci členů delegace ex officio v dohodovacím výboru.

Poslední aktualizace: 25. června 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí