Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 2 : POSTUP VO VÝBORE

Článok 58 : Postup spoločných výborov

1.   Ak bola podľa článku 211 Konferencii predsedov predložená otázka pôsobnosti, Konferencia predsedov môže rozhodnúť o tom, že sa má uplatniť postup so spoločnými schôdzami výborov a spoločným hlasovaním, ak:

-   so zreteľom na prílohu VI vec patrí nedeliteľne do pôsobnosti viacerých výborov a

-   je toho názoru, že ide o vec zásadného významu.

2.   V tomto prípade príslušní spravodajcovia vypracujú jediný návrh správy, ktorý bude predmetom preskúmania a hlasovania zúčastnených výborov za spoločného predsedníctva predsedov výborov.

Práva spojené so štatútom gestorského výboru môžu zúčastnené výbory vykonávať vo všetkých štádiách postupu len vtedy, ak konajú spoločne. Zúčastnené výbory môžu založiť pracovné skupiny na prípravu schôdzí a hlasovania.

3.   V druhom čítaní riadneho legislatívneho postupu sa pozícia Rady posudzuje na spoločnej schôdzi zúčastnených výborov, ktorá sa, ak sa nedosiahne dohoda medzi predsedami týchto výborov, koná v stredu počas prvého týždňa stanoveného na schôdzu parlamentných orgánov, ktorý nasleduje po oznámení pozície Rady Parlamentu. Ak sa nedosiahne dohoda o zvolaní neskoršej schôdze, túto schôdzu zvolá predseda Konferencie predsedov výborov. O odporúčaní do druhého čítania sa hlasuje na spoločnej schôdzi na základe spoločného návrhu, ktorý vypracujú príslušní spravodajcovia zúčastnených výborov, alebo ak nie je k dispozícii spoločný návrh, na základe pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložili zúčastnené výbory.

Počas tretieho čítania riadneho legislatívneho postupu sú predsedovia a spravodajcovia zúčastnených výborov ex officio členmi delegácie v zmierovacom výbore.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia