Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 3 : RIADNY LEGISLATÍVNY POSTUP
ODDIEL 1 - PRVÉ ČÍTANIE

Článok 59 : Hlasovanie v Parlamente – prvé čítanie

1.   Parlament môže schváliť, zmeniť alebo zamietnuť návrh legislatívneho aktu.

2.   Parlament hlasuje najprv o každom návrhu na okamžité zamietnutie návrhu legislatívneho aktu, ktorý predložil písomne gestorský výbor, politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu.

Ak sa tento návrh na zamietnutie prijme, predseda Parlamentu požiada inštitúciu, ktorá je jeho autorom, aby návrh legislatívneho aktu vzala späť.

Ak inštitúcia, ktorá je autorom návrhu, návrh vezme späť, predseda Parlamentu vyhlási postup za ukončený.

Ak inštitúcia, ktorá je autorom návrhu, nevezme späť návrh legislatívneho aktu, predseda Parlamentu oznámi, že prvé čítanie v Parlamente je ukončené, pokiaľ Parlament na návrh predsedu alebo spravodajcu gestorského výboru alebo politickej skupiny alebo poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nerozhodne vrátiť vec späť gestorskému výboru na opätovné posúdenie.

Ak sa tento návrh na zamietnutie neprijme, Parlament postupuje v súlade s odsekmi 3, 4 a 5.

3.   Všetky predbežné dohody, ktoré  predložil gestorský výbor podľa článku 74 ods. 4, majú pri hlasovaní prednosť a sú predmetom jediného hlasovania, pokiaľ Parlament na žiadosť politickej skupiny alebo poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, namiesto toho nerozhodne, aby sa hlasovalo o pozmeňujúcich návrhoch v súlade s odsekom 4. V takom prípade Parlament takisto rozhodne, či k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch pristúpi okamžite. Ak nie, Parlament stanoví novú lehotu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov a k hlasovaniu sa pristúpi na nasledujúcom rokovaní.

Ak sa v tomto jedinom hlasovaní prijme predbežná dohoda, predseda Parlamentu oznámi, že prvé čítanie v Parlamente bolo ukončené.

Ak predbežná dohoda nezíska v tomto jedinom hlasovaní väčšinu odovzdaných hlasov, predseda Parlamentu stanoví novú lehotu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov k návrhu legislatívneho aktu. O takýchto pozmeňujúcich návrhoch sa hlasuje na nasledujúcom rokovaní s cieľom ukončiť prvé čítanie v Parlamente.

4.   Okrem prípadu, keď sa prijal návrh na zamietnutie v súlade s odsekom 2 alebo sa prijala predbežná dohoda v súlade s odsekom 3, hlasuje sa následne o všetkých pozmeňujúcich návrhoch k  návrhu legislatívneho aktu, a to prípadne vrátane jednotlivých častí predbežnej dohody, ak boli podané žiadosti o hlasovanie po častiach alebo o oddelené hlasovanie alebo boli predložené protichodné pozmeňujúce návrhy.

Pred tým, než Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch, predseda Parlamentu môže požiadať Komisiu o vyjadrenie jej pozície a Radu o pripomienky.

Po tom, ako Parlament hlasoval o týchto pozmeňujúcich návrhoch, hlasuje o celom návrhu legislatívneho aktu, a to buď v znení zmien alebo v pôvodnom znení.

Ak je celý návrh legislatívneho aktu, a to buď v znení zmien alebo v pôvodnom znení, prijatý, predseda Parlamentu  oznámi, že prvé čítanie je ukončené, pokiaľ sa na návrh predsedu alebo spravodajcu gestorského výboru alebo politickej skupiny alebo poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, Parlament nerozhodne vrátiť vec späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkami 60 a 74.

Ak celý návrh legislatívneho aktu v znení zmien alebo v pôvodnom znení  nezíska väčšinu odovzdaných hlasov, predseda Parlamentu vyhlási, že prvé čítanie je ukončené, pokiaľ sa na návrh predsedu alebo spravodajcu gestorského výboru alebo politickej skupiny alebo poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, Parlament nerozhodne vrátiť vec späť gestorskému výboru na opätovné posúdenie.

5.   Po hlasovaní podľa odsekov 2, 3 a 4 a následnom hlasovaní o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu legislatívneho uznesenia týkajúcich sa prípadných procedurálnych požiadaviek sa legislatívne uznesenie považuje za prijaté. V prípade potreby sa legislatívne uznesenie upraví podľa článku 203 ods. 2, aby odrážalo výsledok hlasovania podľa odsekov 2, 3 a 4 tohto článku.

Znenie legislatívneho uznesenia a pozície Parlamentu postúpi predseda Parlamentu Rade a Komisii, a ak návrh legislatívneho aktu pochádza od nich, aj skupine autorských členských štátov, Súdnemu dvoru alebo Európskej centrálnej banke.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia