Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 3 : RIADNY LEGISLATÍVNY POSTUP
ODDIEL 1 - PRVÉ ČÍTANIE

Článok 60 : Vrátenie veci gestorskému výboru

Ak sa v súlade s článkom 59 vec vráti gestorskému výboru na opätovné posúdenie alebo na medziinštitucionálne rokovania v súlade s článkom 74, gestorský výbor podá ústne alebo písomne Parlamentu správu v lehote štyroch mesiacov. Uvedenú lehotu môže Konferencia predsedov predĺžiť.

Po vrátení veci výboru musí hlavný výbor, predtým ako rozhodne o postupe, ktorý sa uplatní, umožniť pridruženému výboru podľa článku 57 rozhodnúť o pozmeňujúcich návrhoch vo veciach patriacich do jeho výlučnej pôsobnosti, a najmä o tom, ktoré z týchto pozmeňujúcich návrhov majú byť znova predložené v pléne.

Parlamentu nič nebráni, aby rozhodol, že sa v prípade potreby bude po správe gestorského výboru, ktorému sa vec vrátila, konať záverečná rozprava.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia