Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 3 : RIADNY LEGISLATÍVNY POSTUP
ODDIEL 1 - PRVÉ ČÍTANIE

Článok 61 : Opätovné predloženie veci Parlamentu

1.   Predseda na žiadosť gestorského výboru vyzve Komisiu, aby opätovne predložila svoj návrh Parlamentu, ak:

-   Komisia potom, ako Parlament prijal svoju pozíciu, nahradí, podstatným spôsobom zmení, alebo má v úmysle podstatným spôsobom zmeniť svoj pôvodný návrh, okrem prípadov, keď tak robí s cieľom zohľadniť pozíciu Parlamentu,

-   podstatným spôsobom sa zmení povaha problému, ktorým sa návrh zaoberá, a to v dôsledku uplynutia času alebo zmeny okolností, alebo

-   sa odvtedy, ako Parlament prijal svoju pozíciu, konali nové voľby do Parlamentu a Konferencia predsedov to považuje za potrebné.

2.   Ak sa pripravuje zmena právneho základu návrhu, v dôsledku ktorej by sa pre tento návrh už neuplatnil riadny legislatívny postup, Parlament, Rada a Komisia si podľa bodu 25 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva vymenia názory na vec prostredníctvom svojich predsedov alebo ich zástupcov.

3.   Po výmene názorov uvedenej v odseku 2 predseda Parlamentu na žiadosť gestorského výboru požiada Radu, aby Parlamentu opäť predložila návrh právne záväzného aktu, ak má Komisia alebo Rada v úmysle zmeniť právny základ, ktorý je stanovený v pozícii Parlamentu v prvom čítaní, tak, že by sa v dôsledku toho už neuplatnil riadny legislatívny postup.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia