Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 3 : RIADNY LEGISLATÍVNY POSTUP
ODDIEL 2 - DRUHÉ ČÍTANIE

Článok 65 : Postup v gestorskom výbore

1.   Pozícia Rady sa zaradí ako prioritný bod do programu prvej schôdze gestorského výboru, ktorá sa má konať po oznámení tejto pozície. Rada môže byť vyzvaná, aby uviedla svoju pozíciu.

2.   Ak gestorský výbor nerozhodne inak, zostáva spravodajca z prvého čítania spravodajcom v druhom čítaní.

3.   Ustanovenia článku 68 ods. 2 a 3 týkajúce sa prípustnosti pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady sa uplatnia na konanie v gestorskom výbore; návrhy na zamietnutie a pozmeňujúce návrhy môžu predložiť iba členovia tohto výboru alebo ich stáli náhradníci. Výbor rozhoduje väčšinou odovzdaných hlasov.

4.   Gestorský výbor predloží odporúčanie do druhého čítania, v ktorom navrhne pozíciu Rady schváliť, zmeniť alebo zamietnuť. Odporúčanie obsahuje stručné odôvodnenie navrhovaného rozhodnutia.

5.   Články 51, 52, 56 a 198 sa neuplatňujú v druhom čítaní.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia