Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU
  Nová hlava XIIIa s názvom „Mimoriadne okolnosti“ sa bude uplatňovať od 18.1.2021 (pozri Prijaté texty, 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 3 : RIADNY LEGISLATÍVNY POSTUP
ODDIEL 3 - MEDZIINŠTITUCIONÁLNE ROKOVANIA V RÁMCI RIADNEHO LEGISLATÍVNEHO POSTUPU

Článok 73 : Rokovania pred druhým čítaním v Parlamente

Ak sa pozícia Rady v prvom čítaní postúpila gestorskému výboru, pozícia Parlamentu v prvom čítaní predstavuje podľa článku 68 mandát na rokovania s ostatnými inštitúciami. Gestorský výbor môže rozhodnúť o začatí rokovaní kedykoľvek potom.

Ak pozícia Rady v prvom čítaní obsahuje prvky, ktoré nie sú zahrnuté v návrhu legislatívneho aktu alebo v pozícii Parlamentu v prvom čítaní, výbor môže prijať usmernenia pre rokovaciu skupinu, a to aj vo forme pozmeňujúcich návrhov k pozícii Rady.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia