Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Meitheamh 2020
EPUB 152kPDF 698k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA
  Beidh feidhm ag teideal XIIIa nua dar teideal "Imthosca urghnácha" ón 18.1.2021 (féach Téacsanna arna nglacadh an 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

TEIDEAL II : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
CAIBIDIL 3 : AN GNÁTHNÓS IMEACHTA REACHTACH
ROINN 3 - CAIBIDLÍOCHT IDIRINSTITIÚIDEACH LE LINN AN GHNÁTHNÓS IMEACHTA REACHTAIGH

Riail 74 : Seoladh na gcaibidlíochtaí

1.   Beidh foireann caibidlíochta na Parlaiminte faoi stiúir an rapóirtéara agus beidh Cathaoirleach an choiste atá freagrach nó Leas-Chathaoirleach arna ainmniú ag an gCathaoirleach a bheidh i gceannas uirthi. Is é a bheidh ann, ar a laghad, na scáth-rapóirtéirí ó gach grúpa polaitiúil ar mian leis bheith páirteach sa chaibidlíocht.

2.   Maidir le haon doiciméad a bhfuil sé beartaithe é a phlé i gcruinniú leis an gComhairle agus leis an gCoimisiún (“cruinniú tríthaobhach”), scaipfear é ar an bhfoireann caibidlíochta 48 n-uaire an chloig ar a laghad, nó i gcásanna práinne 24 huaire an chloig ar a laghad roimh an gcruinniú tríthaobhach sin.

3.   Tar éis gach cruinnithe thríthaobhaigh, tabharfaidh Cathaoirleach na foirne caibidliocha agus an rapóirtéir, ar son na foirne caibidlíochta, tuairisc don chéad chruinniú eile den choiste freagrach.

I gcás nach bhfuil sé indéanta cruinniú den choiste a chomóradh go tráthúil, tabharfaidh Cathaoirleach na foirne caibidlíochta agus an rapóirtéir, ar son na foirne caibidlíochta, tuairisc do chruinniú de chomhordaitheoirí an choiste.

4.   Má leanann comhaontú sealadach as na caibidlíochtaí, cuirfear an coiste freagrach ar an eolas gan mhoill. Déanfar doiciméid lena léireofar toradh an chruinnithe thríthaobhaigh dheireanaigh a chur ar fáil don choiste freagrach agus déanfar iad a fhoilsiú. Cuirfear an comhaontú sealadach faoi bhráid an choiste fhreagraigh, a dhéanfaidh cinneadh, trí bhíthin vótáil aonair le tromlach de na vótaí a chaitear, i dtaobh an bhformheasfar é. Má dhéantar é a fhormheas, déanfar é a chur síos lena bhreithniú ag an bParlaimint, i gcur i láthair lena léirítear go soiléir na modhnuithe ar an dréachtghníomh reachtach.

5.   I gcás easaontú idir na coistí lena mbaineann faoi Rialacha 57 agus 58, déanfaidh Cathaoirleach Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí na rialacha mionsonraithe maidir le caibidlíochtaí a oscailt agus seoladh caibidlíochtaí den sórt sin a chinneadh i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos sna Rialacha sin.

An nuashonrú is déanaí: 25 Meitheamh 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais