Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2020 m. birželio mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS
  XIIIa nauja antraštinė dalis „Ypatingos aplinkybės“ bus taikoma nuo 2021 m. sausio 18 d. (žr. 2020 12 17 priimtą tekstą, P9_TA(2020)0380).

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
3 SKYRIUS : ĮPRASTA TEISĖKŪROS PROCEDŪRA
3 SKIRSNIS -TARPINSTITUCINĖS DERYBOS VYKSTANT ĮPRASTAI TEISĖKŪROS PROCEDŪRAI

74 straipsnis : Derybų vedimas

1.   Parlamento derybų grupei vadovauja pranešėjas, o pirmininkauja atsakingo komiteto pirmininkas arba pirmininko paskirtas pirmininko pavaduotojas. Į ją įtraukiami bent kiekvienos norinčios dalyvauti frakcijos šešėliniai pranešėjai.

2.   Visi dokumentai, kuriuos ketinama svarstyti posėdyje su Tarybos ir Komisijos atstovais (trišaliame dialoge), derybų grupei pateikiami iki konkretaus trišalio dialogo pradžios likus ne mažiau kaip 48 valandoms, o skubiais atvejais – ne mažiau kaip 24 valandoms.

3.   Po kiekvieno trišalio dialogo derybų grupės pirmininkas ir pranešėjas derybų grupės vardu atsiskaito per kitą atsakingo komiteto posėdį.

Nesant galimybių laiku sušaukti komiteto posėdžio, derybų grupės pirmininkas ir pranešėjas derybų grupės vardu atsiskaito per komiteto koordinatorių posėdį.

4.   Jeigu per derybas pasiekiamas preliminarus susitarimas, nedelsiant apie tai informuojamas atsakingas komitetas. Atsakingo komiteto nariams pateikiami ir paskelbiami dokumentai, kuriuose pateikti baigiamojo trišalio dialogo rezultatai. Preliminarus susitarimas pateikiamas atsakingam komitetui, o pastarasis balsavusiųjų dauguma balsuojant vieną kartą sprendžia, ar jį patvirtinti. Jei toks susitarimas patvirtinamas, jis pateikiamas svarstyti Parlamentui, jį išdėstant taip, kad būtų aiškiai nurodyti visi teisėkūros procedūra priimamo akto projekto pakeitimai.

5.   Tuo atveju, jei atitinkami komitetai pagal 57 ir 58 straipsnius nepasiekia susitarimo, išsamias derybų pradžios ir vadovavimo tokioms deryboms taisykles nustato Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas, remdamasis tuose straipsniuose išdėstytais principais.

Atnaujinta: 2020 m. birželio 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika