Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU
  Nová hlava XIIIa s názvom „Mimoriadne okolnosti“ sa bude uplatňovať od 18.1.2021 (pozri Prijaté texty, 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 3 : RIADNY LEGISLATÍVNY POSTUP
ODDIEL 4 - ZMIEROVACÍ POSTUP A TRETIE ČÍTANIE

Článok 77 : Delegácia v Zmierovacom výbore

1.   Delegácia Parlamentu v Zmierovacom výbore musí mať rovnaký počet členov ako delegácia Rady.

2.   Politické zloženie delegácie zodpovedá zloženiu Parlamentu podľa politických skupín. Konferencia predsedov určí presný počet poslancov z každej politickej skupiny, ktorí majú byť členmi delegácie Parlamentu.

3.   Členov delegácie na jednotlivé prípady zmierovacieho postupu vymenujú politické skupiny prednostne z členov gestorského výboru, s výnimkou troch členov, ktorí sú vymenovaní za stálych členov delegácií na obdobie 12 mesiacov. Troch stálych členov vymenujú politické skupiny spomedzi podpredsedov Parlamentu, pričom títo zastupujú aspoň dve rôzne politické skupiny. Predseda a spravodajca gestorského výboru v druhom čítaní, ako aj spravodajca každého pridruženého výboru sú vždy členmi delegácie.

4.   Politické skupiny zastúpené v delegácii vymenujú náhradníkov.

5.   Politické skupiny, ktoré nie sú zastúpené v delegácii, môžu každá vyslať po jednom zástupcovi na každú internú prípravnú schôdzu delegácie. Ak v delegácii nie sú žiadni nezaradení poslanci, jeden nezaradený poslanec sa môže zúčastniť každej internej prípravnej schôdze delegácie.

6.   Delegáciu vedie predseda Parlamentu alebo jeden z troch stálych členov.

7.   Delegácia rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov. Jej rokovania sú neverejné.

Konferencia predsedov vydá ďalšie procesné usmernenia pre prácu delegácie v Zmierovacom výbore.

8.   Delegácia podáva správu o výsledkoch zmierovacieho postupu Parlamentu.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia