Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 4 : OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE KONZULTAČNÝ POSTUP

Článok 84 : Opätovné predloženie veci Parlamentu

1.   Na žiadosť gestorského výboru predseda Parlamentu vyzve Radu, aby opäť konzultovala s Parlamentom za rovnakých okolností a podmienok, ako sú uvedené v článku 61 ods. 1. Na žiadosť gestorského výboru predseda Parlamentu tiež vyzve Radu, aby opäť konzultovala s Parlamentom v prípade, ak Rada podstatným spôsobom zmení alebo má v úmysle podstatným spôsobom zmeniť návrh právne záväzného aktu, ku ktorému Parlament pôvodne vydal svoju pozíciu, okrem prípadov, keď je cieľom zapracovanie pozmeňujúcich návrhov Parlamentu.

2.   Predseda Parlamentu takisto požiada, aby bol návrh právne záväzného aktu opätovne predložený Parlamentu za podmienok stanovených v tomto článku, ak o tom Parlament rozhodne na základe návrhu politickej skupiny alebo poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia