Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 5 : ÚSTAVNÉ OTÁZKY

Článok 86 : Zjednodušená revízia zmluvy

1.   V súlade s článkami 46 a 54 tohto rokovacieho poriadku môže gestorský výbor v súlade s postupom stanoveným v článku 48 ods. 6 Zmluvy o Európskej únii predložiť Parlamentu správu obsahujúcu návrhy, adresované Európskej rade, na revíziu všetkých alebo časti ustanovení tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

2.   V prípade porady s Parlamentom v súlade s článkom 48 ods. 6 Zmluvy o Európskej únii o návrhu rozhodnutia Európskej rady, ktorým sa mení tretia časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie, sa primerane uplatní článok 85 ods. 2 tohto rokovacieho poriadku. V tomto prípade môže návrh uznesenia obsahovať návrhy zmien týkajúcich sa výlučne ustanovení tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia