Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 5 : ÚSTAVNÉ OTÁZKY

Článok 87 : Zmluvy o pristúpení

1.   Každá žiadosť európskeho štátu o členstvo v Európskej únii v súlade s článkom 49 Zmluvy o Európskej únii sa pridelí na posúdenie gestorskému výboru.

2.   Na návrh gestorského výboru, politickej skupiny alebo poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, môže Parlament rozhodnúť, že pred začatím rokovaní o pristúpení so štátom žiadajúcim o členstvo požiada Komisiu a Radu o účasť na rozprave.

3.   Gestorský výbor požiada Komisiu a Radu, aby mu poskytovali úplné a pravidelné informácie o pokroku v rokovaniach o pristúpení, v prípade potreby dôverne.

4.   V každom štádiu rokovaní o pristúpení môže Parlament na základe správy gestorského výboru prijať odporúčania a žiadať, aby sa tieto odporúčania vzali do úvahy pred uzavretím zmluvy o pristúpení štátu žiadajúceho o členstvo v Európskej únii.

5.   Po skončení rokovaní o pristúpení, ale pred podpisom zmluvy, sa návrh zmluvy predloží Parlamentu na udelenie súhlasu v súlade s článkom 105 tohto rokovacieho poriadku. V súlade s článkom 49 Zmluvy o Európskej únii sa na  súhlas Parlamentu vyžadujú hlasy väčšiny všetkých jeho poslancov.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia