Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 6 : ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článok 94 : Pozícia Parlamentu k návrhu rozpočtu

1.   Jednotliví poslanci môžu predkladať pozmeňujúce návrhy k pozícii Rady k návrhu rozpočtu v gestorskom výbore.

Politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, alebo výbor môžu predložiť v Parlamente pozmeňujúce návrhy k pozícii Rady k návrhu rozpočtu. 

2.   Pozmeňujúce návrhy sa predkladajú písomne spolu s odôvodnením, obsahujú podpisy ich autorov a konkrétny rozpočtový riadok, ktorého sa týkajú.

3.   Predseda Parlamentu určí lehotu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov.

4.   Gestorský výbor hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch pred ich prerokovaním v Parlamente.

5.   Pozmeňujúce návrhy predložené v Parlamente, ktoré gestorský výbor zamietol, sa môžu predložiť na hlasovanie len vtedy, ak o to pred lehotou, ktorú stanoví predseda Parlamentu, písomne požiada výbor alebo politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu. Uvedená lehota nemôže byť kratšia ako 24 hodín pred začiatkom hlasovania.

6.   O pozmeňujúcich návrhoch k odhadu rozpočtu Parlamentu, ktoré sú  podobné tým, ktoré už Parlament zamietol v čase zostavovania odhadu rozpočtu, Parlament rokuje, len ak k nim gestorský výbor vydal kladné stanovisko.

7.   Parlament hlasuje postupne o:

-   pozmeňujúcich návrhoch k pozícii Rady k návrhu rozpočtu, podľa oddielov,

-   návrhu uznesenia týkajúceho sa návrhu rozpočtu.

Uplatní sa však článok 183 ods. 4 až 10.

8.   Články, kapitoly, hlavy a oddiely návrhu rozpočtu, ku ktorým neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy, sa považujú za prijaté.

9.   V súlade s článkom 314 ods. 4 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa na prijatie pozmeňujúcich návrhov vyžadujú hlasy väčšiny všetkých poslancov Parlamentu.

10.   Ak Parlament zmenil pozíciu Rady k návrhu rozpočtu, zmenená pozícia sa postúpi Rade a Komisii spolu s odôvodneniami a zápisnicou z rokovania, na ktorom boli pozmeňujúce návrhy prijaté.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia