Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 6 : ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článok 97 : Systém predbežných dvanástin

1.   Každé rozhodnutie Rady, ktorým sa schvaľujú výdavky nad rámec predbežnej dvanástiny rozpočtových prostriedkov na predchádzajúci rozpočtový rok, sa pridelí gestorskému výboru.

2.   Gestorský výbor môže predložiť návrh rozhodnutia o znížení výdavkov uvedených v odseku 1. Parlament o ňom rozhodne do 30 dní od prijatia rozhodnutia Rady.

3.   Parlament sa uznáša väčšinou hlasov všetkých poslancov.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia