Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juni 2020
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL II : WETGEVINGS-, BEGROTINGS-, KWIJTINGS- EN OVERIGE PROCEDURES
HOOFDSTUK 6 : BEGROTINGSPROCEDURES

Artikel 99 : Kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de begroting

De bepalingen inzake de procedure voor de verlening van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de begroting, overeenkomstig de financiële bepalingen van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (1) ("het Financieel Reglement"), zijn als bijlage (2) bij dit Reglement gevoegd.

(1) Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).
(2) Zie bijlage V.
Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2020Juridische mededeling - Privacybeleid