Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 6 : ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článok 99 : Absolutórium Komisii za plnenie rozpočtu

Ustanovenia, ktoré upravujú postup udelenia absolutória Komisii za plnenie rozpočtu v súlade s finančnými ustanoveniami Zmluvy o fungovaní Európskej únie a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (1) ("nariadenie o rozpočtových pravidlách"), sú uvedené v prílohe k tomuto rokovaciemu poriadku. (2)

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).
(2) Pozri prílohu IV.
Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia