Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 7 : VNÚTORNÉ ROZPOČTOVÉ POSTUPY

Článok 104 : Právomoc týkajúca sa výdavkov a ich uhrádzania, schvaľovania účtovnej závierky a udeľovania absolutória

1.   Predseda Parlamentu po porade s gestorským výborom rozhodne o výdavkoch a ich úhrade alebo urobí opatrenia na uskutočnenie a úhradu výdavkov v súlade s vnútornými nariadeniami o rozpočtových pravidlách prijatými Predsedníctvom.

2.   Predseda Parlamentu postúpi návrh ročnej účtovnej závierky gestorskému výboru.

3.   Na základe správy gestorského výboru Parlament schváli svoju účtovnú závierku a rozhodne o udelení absolutória.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia