Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 8 : POSTUP SÚHLASU

Článok 105 : Postup súhlasu

1.   Ak je Parlament požiadaný o udelenie súhlasu s právne záväzným aktom, gestorský výbor predloží Parlamentu odporúčanie, aby navrhovaný akt schválil alebo zamietol.

Odporúčanie obsahuje citácie, ale neobsahuje odôvodnenia. Pozmeňujúce návrhy vo výbore sú prípustné iba vtedy, keď ich cieľom je zmena odporúčania navrhovaného spravodajcom.

K odporúčaniu môže byť priložená krátka dôvodová správa. Za túto dôvodovú správu zodpovedá výlučne spravodajca a nehlasuje sa o nej. Článok 55 ods. 2 sa použije primerane.

2.   Gestorský výbor môže podľa potreby takisto predložiť správu obsahujúcu návrh nelegislatívneho uznesenia, v ktorej uvedie dôvody, prečo by Parlament mal udeliť alebo odmietnuť súhlas, a prípadne navrhne odporúčania týkajúce sa vykonania navrhovaného aktu.

3.   Gestorský výbor sa zaoberá žiadosťou o udelenie súhlasu bez zbytočného odkladu. Ak gestorský výbor neprijme svoje odporúčanie do šiestich mesiacov, od kedy mu bola doručená žiadosť  o udelenie súhlasu, Konferencia predsedov môže buď vec zahrnúť do programu nasledujúcej schôdze na prerokovanie alebo v riadne odôvodnených prípadoch rozhodnúť o predĺžení šesťmesačnej lehoty.

4.   Parlament rozhodne o navrhovanom akte jediným hlasovaním o udelení súhlasu bez ohľadu na to, či na základe odporúčania gestorského výboru sa má akt prijať alebo zamietnuť, pričom nie sú prípustné žiadne pozmeňujúce návrhy. Ak sa nepodarí získať požadovanú väčšinu, navrhovaný akt sa považuje za zamietnutý.

5.   Ak sa vyžaduje súhlas Parlamentu, gestorský výbor môže kedykoľvek Parlamentu predložiť predbežnú správu s návrhom uznesenia obsahujúcim odporúčania na zmenu alebo vykonanie navrhovaného aktu.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia