Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 9 : INÉ POSTUPY

Článok 109 : Kodifikácia

1.   Ak sa Parlamentu predloží návrh na kodifikáciu právnych predpisov Únie, pridelí sa návrh výboru, v ktorého pôsobnosti sú právne veci. Tento výbor návrh posúdi podľa podmienok dohodnutých na medziinštitucionálnej úrovni (1) s cieľom overiť, že návrh je jasná a jednoduchá kodifikácia bez zmeny podstaty.

2.   Výbor, ktorý bol gestorským výborom pre akty, ktoré sa majú kodifikovať, môže byť na svoju žiadosť alebo na žiadosť výboru, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, požiadaný o stanovisko k vhodnosti kodifikácie.

3.   Pozmeňujúce návrhy k zneniu návrhu sú neprípustné.

Na žiadosť spravodajcu však môže predseda výboru, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, predložiť tomuto výboru na schválenie technické úpravy, a to v prípade, že tieto úpravy nezahŕňajú žiadnu podstatnú zmenu návrhu a sú potrebné na zabezpečenie súladu návrhu s pravidlami kodifikácie.

4.   Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša do právnych predpisov Únie žiadne podstatné zmeny, predloží ho na schválenie Parlamentu.

Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh vnáša podstatné zmeny, navrhne Parlamentu zamietnutie návrhu.

V obidvoch uvedených prípadoch Parlament prijíma rozhodnutie v jedinom hlasovaní bez možnosti predkladať pozmeňujúce návrhy a bez rozpravy.

(1) Medziinštitucionálna dohoda z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov, bod 4 (Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2).
Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia