Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 9 : INÉ POSTUPY

Článok 110 : Prepracovanie

1.   Ak sa Parlamentu predloží návrh na prepracovanie právnych predpisov Únie, pridelí sa tento návrh výboru, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, a gestorskému výboru.

2.   Výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, návrh posúdi podľa podmienok dohodnutých na medziinštitucionálnej úrovni (1) s cieľom overiť, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené.

V rámci tohto posúdenia sú pozmeňujúce návrhy k zneniu návrhu neprípustné. Článok 109 ods. 3 druhý pododsek sa však uplatní pri ustanoveniach, ktoré v návrhu na prepracovanie zostávajú bez zmeny.

3.   Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 180 a 181, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

Pozmeňujúce návrhy k častiam návrhu, ktoré sa nemenia, však môže výnimočne akceptovať v jednotlivých prípadoch predseda gestorského výboru, ak dospeje k záveru, že je to potrebné z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu alebo preto, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi. Tieto dôvody sa musia uviesť v písomnom odôvodnení k pozmeňujúcim návrhom.

4.   Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh vnáša iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, navrhne Parlamentu zamietnutie návrhu a informuje o tom gestorský výbor.

Predseda Parlamentu v takom prípade požiada Komisiu, aby vzala návrh späť. Ak Komisia vezme späť svoj návrh, predseda Parlamentu vyhlási postup v Parlamente za bezpredmetný a informuje o tom Radu. Ak Komisia svoj návrh nevezme späť, Parlament vráti vec gestorskému výboru, ktorý ho posúdi podľa bežného postupu.

(1) Medziinštitucionálna dohoda z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov (Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1), bod 9.
Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia