Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 10 : DELEGOVANÉ A VYKONÁVACIE AKTY

Článok 112 : Vykonávacie akty a opatrenia

1.   Ak Komisia predloží Parlamentu návrh vykonávacieho aktu alebo opatrenia, predseda Parlamentu ho pridelí gestorskému výboru pre základný legislatívny akt, a tento výbor sa môže rozhodnúť, že poverí jedného zo svojich členov preskúmaním jedného alebo viacerých návrhov vykonávacích aktov alebo opatrení.

2.   Gestorský výbor môže predložiť odôvodnený návrh uznesenia, v ktorom uvedie, že návrh vykonávacieho aktu alebo opatrenia prekračuje vykonávacie právomoci uvedené v základom legislatívnom akte alebo z iných dôvodov nie je v súlade s právom Únie.

3.   Návrh uznesenia môže obsahovať žiadosť adresovanú Komisii o späťvzatie návrhu vykonávacieho aktu alebo opatrenia, o jeho zmenu so zohľadnením námietok Parlamentu, alebo o predloženie nového legislatívneho návrhu. Predseda Parlamentu informuje o prijatom rozhodnutí Radu a Komisiu.

4.   Ak vykonávacie akty, ktoré má Komisia v úmysle predložiť, spadajú pod regulačný postup s kontrolou stanovený v rozhodnutí Rady 1999/468/ES (1), uplatňujú sa tieto doplňujúce ustanovenia:

(a)   lehota určená na kontrolu začína plynúť predložením návrhu vykonávacieho opatrenia Parlamentu vo všetkých úradných jazykoch. Ak sa uplatňujú skrátené lehoty pre kontrolu, ako je stanovené v článku 5a ods. 5 písm. b) rozhodnutia 1999/468/ES, a v naliehavých prípadoch stanovených v článku 5a ods. 6 uvedeného rozhodnutia, a pokiaľ predseda gestorského výboru nemá námietky, lehota na kontrolu začína plynúť dňom, v ktorý Parlament dostane konečný návrh vykonávacieho opatrenia v jazykových verziách predložených členom výboru zriadeného v súlade s  uvedeným rozhodnutím. Článok 167 tohto rokovacieho poriadku sa neuplatňuje v dvoch prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete;

(b)   ak návrh vykonávacieho opatrenia vychádza z článku 5a ods. 5 alebo 6 rozhodnutia 1999/468/ES, v ktorom sa uvádzajú skrátené lehoty na vznesenie námietky Parlamentom, návrh uznesenia s námietkami voči prijatiu návrhu opatrenia, môže predložiť predseda gestorského výboru, ak sa v stanovenom čase nemohla uskutočniť schôdza tohto výboru;

(c)   Parlament môže rozhodnutím väčšiny svojich poslancov prijať uznesenie, ktorým sa vznáša námietka voči prijatiu návrhu vykonávacieho opatrenia a poukazuje na to, že tento návrh prekračuje vykonávacie právomoci stanovené v základnom akte, alebo nie je zlučiteľný s cieľom alebo obsahom základného aktu, alebo nedodržiava zásadu subsidiarity alebo proporcionality.

   Ak gestorský výbor do 10 pracovných dní pred začiatkom plenárnej schôdze, ktorej streda predchádza a je zároveň najbližšie ku dňu uplynutia lehoty na namietnutie prijatiu návrhu vykonávacieho opatrenia, nepredložil návrh tohto uznesenia, politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, môžu predložiť návrh uznesenia o zaradení tejto veci do programu uvedenej schôdze.

(d)   v prípade, že gestorský výbor predsedovi Konferencie predsedov výborov prostredníctvom listu s odôvodnením odporučí, aby Parlament vyhlásil, že nemá námietky voči navrhnutému opatreniu, pred uplynutím riadnej lehoty stanovenej v článku 5a ods. 3 písm. c) a/alebo v článku 5a ods. 4 písm. e) rozhodnutia 1999/468/ES, sa uplatní postup stanovený v článku 111 ods. 6 tohto rokovacieho poriadku (2).

(1) Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).
(2) Článok 112 ods. 4 sa vypustí z tohto rokovacieho poriadku, akonáhle sa z platných právnych predpisov úplne odstráni regulačný postup s kontrolou.
Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia