Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA II : LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY, POSTUPY UDELENIA ABSOLUTÓRIA A INÉ POSTUPY
KAPITOLA 10 : DELEGOVANÉ A VYKONÁVACIE AKTY

Článok 113 : Preskúmanie v rámci postupu pridružených výborov alebo postupu spoločných výborov

1.   Ak Parlament prijal základný legislatívny akt v rámci postupu ustanoveného v článku 57, na preskúmanie delegovaných aktov alebo návrhov vykonávacích aktov alebo opatrení sa uplatnia tieto dodatočné ustanovenia:

-   delegovaný akt alebo návrh vykonávacieho aktu alebo opatrenia sa postúpi gestorskému výboru a pridruženému výboru;

-   predseda gestorského výboru stanoví lehotu, v ktorej môže pridružený výbor vypracovať návrhy vo veciach, ktoré patria do jeho výlučnej pôsobnosti alebo do spoločnej pôsobnosti týchto dvoch výborov;

-   ak delegovaný akt alebo návrh vykonávacieho aktu alebo opatrenia patrí prevažne do výlučnej pôsobnosti pridruženého výboru, gestorský výbor prijme návrhy pridruženého výboru bez hlasovania; ak gestorský výbor nekoná podľa tohto ustanovenia, predseda Parlamentu môže poveriť pridružený výbor, aby predložil návrh uznesenia v pléne.

2.   Ak Parlament prijal základný legislatívny akt v rámci postupu ustanoveného v článku 58, na preskúmanie delegovaných aktov a návrhov vykonávacích aktov alebo opatrení sa uplatnia tieto dodatočné ustanovenia:

-   predseda Parlamentu po doručení delegovaného aktu alebo návrhu vykonávacieho aktu alebo opatrenia určí, ktorý výbor bude gestorský výbor, alebo ktoré výbory zaň budú spoločne zodpovedné, podľa kritérií stanovených v článku 58 a prípadných dohôd medzi predsedami príslušných výborov;

-   ak bol delegovaný akt alebo návrh vykonávacieho aktu alebo opatrenia pridelený na preskúmanie podľa postupu spoločných výborov, každý výbor môže požiadať, aby bola zvolaná spoločná schôdza s cieľom preskúmať návrh uznesenia. Ak sa nedosiahla dohoda medzi predsedami príslušných výborov, spoločnú schôdzu zvolá predseda Konferencie predsedov výborov.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia