Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Meitheamh 2020
EPUB 152kPDF 698k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL III : CAIDREAMH SEACHTRACH
CAIBIDIL 3 : MOLTAÍ MAIDIR LE GNÍOMHAÍOCHTAÍ SEACHTRACHA AN AONTAIS

Riail 118 : Moltaí maidir le beartais sheachtracha an Aontais

1.   Féadfaidh an coiste freagrach dréachtmholtaí don Chomhairle, don Choimisiún, nó do Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála a tharraingt suas maidir le hábhair faoi Theideal V den Chonradh ar an Aontas Eorpach (gníomhaíocht sheachtrach an Aontais), nó i gcásanna nach ndearnadh comhaontú idirnáisiúnta a thagann faoi réim raon feidhme Riail 114 a tharchur chuig an bParlaimint nó nár cuireadh an méid sin in iúl don Pharlaimint faoi Riail 115.

2.   I gcásanna práinneacha, féadfaidh an tUachtarán cruinniú éigeandála den choiste lena mbaineann a údarú freisin.

3.   Le linn an nós imeachta maidir le glacadh na ndréachtmholtaí sin ag céim an choiste, beidh sé riachtanach vótáil a dhéanamh ar théacs i scríbhinn.

4.   Sna cásanna práinne dá dtagraítear i mír 2, ní bheidh feidhm ag Riail 167 ag céim an choiste agus beidh leasuithe ó bhéal inghlactha. Ní fhéadfaidh Feisirí agóid a ardú i dtaobh vótáil ar leasuithe ó bhéal sa choiste.

5.   Déanfar na dréachtmholtaí arna dtarraingt suas ag an gcoiste a chur san áireamh sa chlár oibre don chéad pháirtseisiún eile ina dhiaidh sin. I gcásanna práinneacha arna gcinneadh ag an

6.   Measfar moltaí a bheith arna nglacadh mura rud é, roimh thús an pháirtseisiúin, go dtíolacann grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad agóid i scríbhinn. I gcás ina dtíolactar agóid den sórt sin, cuirfear moltaí an choiste san áireamh i gclár oibre an pháirtseisiúin chéanna. Déanfar díospóireacht ar mholtaí den sórt sin, agus déanfar vótáil ar aon leasú arna chur síos ag grúpa polaitiúil nó ag Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad.

An nuashonrú is déanaí: 25 Meitheamh 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais