Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA III  : MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
KAPITOLA 3 : ODPORÚČANIA K VONKAJŠEJ ČINNOSTI ÚNIE

Článok 118 : Odporúčania o vonkajších politikách Únie

1.   Gestorský výbor môže vypracovať návrh odporúčaní Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktoré sa týkajú záležitostí patriacich do hlavy V Zmluvy o Európskej únii (vonkajšia činnosť Únie), alebo v prípadoch, keď medzinárodná dohoda spadajúca do rozsahu pôsobnosti článku 114 tohto rokovacieho poriadku nebola postúpená Parlamentu, alebo keď Parlament o nej nebol informovaný podľa článku 115 tohto rokovacieho poriadku.

2.   V naliehavých prípadoch môže predseda Parlamentu povoliť zvolanie mimoriadnej schôdze dotknutého výboru.

3.   V priebehu prijímania týchto návrhov odporúčaní v štádiu prerokúvania vo výbore sa musí písomný text predložiť na hlasovanie.

4.   V naliehavých prípadoch uvedených v odseku 2 tohto článku sa článok 167 neuplatňuje v štádiu prerokúvania vo výbore a ústne pozmeňujúce návrhy sú prípustné. Poslanci nesmú vznášať  námietky k ústnym pozmeňujúcim návrhom, ktoré sú predložené na hlasovanie vo výbore.

5.   Návrhy odporúčaní vypracované výborom sa zaradia do programu nasledujúcej plenárnej schôdze. V naliehavých prípadoch, o ktorých rozhodne predseda Parlamentu, môžu byť odporúčania zaradené do programu prebiehajúcej schôdze.

6.   Odporúčania sa považujú za prijaté, ak do začiatku schôdze politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepredložili písomnú námietku. V prípade predloženia takejto námietky sa návrhy odporúčaní výboru zaradia do programu tej istej schôdze. Odporúčania sú predmetom rozpravy a o každom pozmeňujúcom návrhu, ktorý predložila politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, sa hlasuje.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia