Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юни 2020
EPUB 174kPDF 861k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА
  Oт 18.1.2021 г. ще се прилага нов дял XIIIа, озаглавен "Извънредни обстоятелства" (вж. Приети текстове от 17.12.2020 г., P9_TA(2020)0380).

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 2 : ИЗЯВЛЕНИЯ

Член 132 : Изявления на Комисията, Съвета и Европейския съвет

1.   Членовете на Комисията, Съвета и Европейския съвет могат по всяко време да поискат от председателя на Парламента разрешение да направят изявление. Председателят на Европейския съвет прави изявление след всяко заседание на Европейския съвет. Председателят на Парламента решава кога може да бъде направено изявлението, както и дали то да бъде последвано от пълни разисквания или от сесия, в която членове на ЕП могат да задават кратки и конкретни въпроси, траеща 30 минути.

2.   При включването на изявление, последвано от разисквания, в дневния си ред, Парламентът решава дали разискванията да приключат с резолюция. Това не се прави, ако на същата или на следващата месечна сесия е предвидено да бъде разгледан доклад по същия въпрос, освен ако поради изключителни причини председателят предложи друго. Ако Парламентът реши да приключи разискванията с резолюция, комисия, политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, могат да внесат предложение за резолюция.

3.   Предложенията за резолюции се поставят на гласуване при първото възможно време за гласуване. Председателят взема решения за допускане на евентуални изключения от това правило. Допускат се обяснения на вот.

4.   Общото предложение за резолюция замества внесените преди това предложения от лицата, които са го подписали, но не и предложенията, внесени от други комисии, политически групи или членове на ЕП.

5.   Ако дадено общо предложение за резолюция е внесено от политически групи, притежаващи ясно мнозинство, председателят може да постави първо това предложение на гласуване.

6.   След приемането на резолюция не могат да се поставят на гласуване други предложения, освен ако председателят, поради изключителни обстоятелства, реши друго.

7.   Вносителят или вносителите на предложение за резолюция, внесено по реда на параграф 2 или на член 144, параграф 2, имат право да го оттеглят преди окончателното гласуване.

8.   Предложение за резолюция, което е било оттеглено, може да се поеме и незабавно да се внесе повторно от политическа група, комисия или от толкова на брой членове на ЕП, колкото са необходими за внасянето на това предложение за разглеждане. Настоящият параграф и параграф 7 се прилагат и за резолюциите, внесени за разглеждане съгласно членове 111 и 112.

Последно осъвременяване: 25 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност