Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červen 2020
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU
  Nová hlava XIIIa s názvem "Mimořádné okolnosti" se použije ode dne 18.1.2021 (viz Přijaté texty ze dne 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

HLAVA V : VZTAHY S JINÝMI SUBJEKTY
KAPITOLA 2 : PROHLÁŠENÍ

Článek 132 : Prohlášení Komise, Rady a Evropské rady

1.   Členové Komise, Rady a Evropské rady mohou kdykoli požádat předsedu Parlamentu o dovolení učinit prohlášení. Předseda Evropské rady učiní prohlášení po každém jejím zasedání. Předseda Parlamentu rozhodne, kdy může být prohlášení učiněno a zda může po takovém prohlášení následovat řádná rozprava nebo třicet minut stručných a věcných otázek poslanců.

2.   Pokud Parlament zařadí prohlášení s rozpravou na pořad jednání, rozhodne, zda bude rozprava ukončena usnesením, nebo nikoli. Parlament tak neučiní, pokud je zpráva o tomtéž tématu na pořadu téhož nebo příštího dílčího zasedání, nepředloží-li předseda z mimořádných důvodů jiný návrh. Ukončí-li Parlament rozpravu usnesením, může výbor, politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty podat návrh usnesení.

3.   O návrzích usnesení se hlasuje v nejbližší možné době určené k hlasování. O jakýchkoli výjimkách rozhodne předseda. Vysvětlení hlasování je přípustné.

4.   Společný návrh usnesení nahradí předchozí návrhy, které podali jeho signatáři, nikoli však návrhy podané jinými výbory, politickými skupinami nebo poslanci.

5.   Pokud společný návrh usnesení předkládají politické skupiny, které představují jasnou většinu, předseda může dát o tomto návrhu hlasovat nejdříve.

6.   Po přijetí usnesení se již nehlasuje o žádných dalších návrzích, nerozhodne-li předseda výjimečně jinak.

7.   Autor nebo autoři návrhu usnesení předloženého podle odstavce 2 nebo čl. 144 odst. 2 mají právo vzít návrh zpět před konečným hlasováním.

8.   Návrh usnesení, který byl vzat zpět, může převzít a ihned předložit skupina, výbor nebo stejný počet poslanců, kteří jsou oprávněni jej předložit. Tento odstavec a odstavec 7 se použijí rovněž v případě usnesení předložených podle článků 111 a 112.

Poslední aktualizace: 25. června 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí