Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juni 2020
EPUB 138kPDF 646k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN
  Et nyt afsnit XIIIa med titlen "Ekstraordinære omstændigheder" finder anvendelse fra den 18.1.2021 (se Vedtagne tekster af 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

AFSNIT V : FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 2 : REDEGØRELSER

Artikel 132 : Redegørelser fra Kommissionen, Rådet og Det Europæiske Råd

1.   Medlemmerne af Kommissionen, Rådet og Det Europæiske Råd kan på ethvert tidspunkt anmode Parlamentets formand om at få ordet for at afgive en redegørelse. Formanden for Det Europæiske Råd afgiver en redegørelse efter hvert møde i Det Europæiske Råd. Parlamentets formand afgør, hvornår redegørelsen kan afgives, og om den kan efterfølges af en fuld forhandling eller af en periode på 30 minutter, hvorunder medlemmerne kan stille korte, præcise spørgsmål.

2.   Når en redegørelse med forhandling opføres på dagsordenen, kan Parlamentet vedtage at afslutte forhandlingen med en beslutning. Dette er dog ikke muligt, hvis en betænkning om samme emne forventes behandlet under samme eller følgende mødeperiode, medmindre formanden undtagelsesvis foreslår andet. Vedtager Parlamentet at afslutte forhandlingen med en beslutning, kan et udvalg, en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, fremsætte et beslutningsforslag.

3.   Der stemmes om sådanne beslutningsforslag i den tidligst mulige afstemningstid. Formanden træffer afgørelse om eventuelle undtagelser fra denne regel. Stemmeforklaringer er tilladt.

4.   Et fælles beslutningsforslag erstatter de af forslagsstillerne tidligere indgivne forslag, men ikke dem, der er indgivet af andre udvalg, politiske grupper eller medlemmer.

5.   Hvis et forslag til beslutning stilles af politiske grupper, der repræsenterer et klart flertal, kan formanden sætte dette forslag under afstemning først.

6.   Når ét beslutningsforslag er vedtaget, sættes de øvrige ikke under afstemning, medmindre formanden i særlige tilfælde bestemmer andet.

7.   Beslutningsforslag indgivet i henhold til stk. 2 eller artikel 144, stk. 2, kan tages tilbage af forslagsstilleren eller forslagsstillerne inden den endelige afstemning om forslaget.

8.   Et beslutningsforslag, der er taget tilbage, kan overtages og straks indgives på ny af en politisk gruppe, et udvalg eller det antal medlemmer, der kræves for at indgive den pågældende form for beslutningsforslag. Nærværende stykke og stk. 7 finder også anvendelse på beslutningsforslag stillet efter artikel 111 og 112.

Seneste opdatering: 25. juni 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik