Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2020. gada jūnijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS
  No 2021. gada 18. janvāra piemēros jaunu XIIIa sadaļu "ĀRKĀRTAS APSTĀKĻI" (skatīt 2020. gada 17. decembra Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0380).

V SADAĻA : ATTIECĪBAS AR CITĀM IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM
2.NODAĻA : PAZIŅOJUMI

132. pants : Komisijas, Padomes un Eiropadomes paziņojumi

1.   Komisijas, Padomes un Eiropadomes locekļi var jebkurā brīdī prasīt, lai Parlamenta priekšsēdētājs viņiem dod vārdu paziņojuma sniegšanai. Eiropadomes priekšsēdētājs pēc katras sēdes sniedz ar to saistītu paziņojumu. Parlamenta priekšsēdētājs lemj, kad šo paziņojumu varēs sniegt un vai tam sekos plašas debates vai arī būs atvēlēts 30 minūšu ilgs laikposms, kad deputāti varēs uzdot īsus un precīzus jautājumus.

2.   Ja darba kārtībā ir iekļauts paziņojums un tam sekojošas debates, Parlaments lemj, vai debašu noslēgumā pieņemt rezolūciju. Parlaments nevar pieņemt šādu lēmumu, ja tajā pašā vai nākamajā sesijā ir paredzēts ziņojums par to pašu tēmu, ja vien Parlamenta priekšsēdētājs ārkārtēju iemeslu dēļ neizsaka citu priekšlikumu. Ja Parlaments nolemj pieņemt rezolūciju debašu noslēgumā, komiteja, politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu.

3.   Par rezolūcijas priekšlikumu balso visdrīzākajā iespējamā balsošanas laikā. Parlamenta priekšsēdētājs lemj par visiem izņēmumiem. Balsojuma skaidrojumi ir pieņemami.

4.   Kopīgs rezolūcijas priekšlikums aizstāj tos priekšlikumus, kurus to parakstītāji iesnieguši iepriekš, taču ne tos, kurus iesniegušas citas komitejas, politiskās grupas vai citi deputāti.

5.   Ja kopīgu rezolūcijas priekšlikumu iesniedz politiskās grupas, kuras pārstāv izteiktu vairākumu, Parlamenta priekšsēdētājs var izvirzīt šo rezolūcijas priekšlikumu balsošanai kā pirmo.

6.   Pēc rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanas nevienu citu priekšlikumu nevirza balsošanai, ja vien Parlamenta priekšsēdētājs izņēmuma kārtā nav nolēmis citādi.

7.   Saskaņā ar 2. punktu vai 144. panta 2. punktu iesniegta rezolūcijas priekšlikuma iesniedzējs vai iesniedzēji pirms galīgās balsošanas par šo priekšlikumu to var atsaukt.

8.   Atsaukto rezolūcijas priekšlikumu var uzreiz pārņemt un no jauna iesniegt politiskā grupa, komiteja vai tāds pats deputātu skaits, kāds vajadzīgs priekšlikuma iesniegšanai. Šo punktu un 7. punktu piemēro arī rezolūcijām, kas iesniegtas saskaņā ar 111. un 112. pantu.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 25. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika