Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juni 2020
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT
  Een nieuwe titel XIII bis, "Buitengewone omstandigheden", is van toepassing vanaf 18.1.2021 (zie Aangenomen teksten van 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

TITEL V : BETREKKINGEN MET DE ANDERE INSTELLINGEN EN ORGANEN
HOOFDSTUK 2 : VERKLARINGEN

Artikel 132 : Verklaringen van Commissie, Raad en Europese Raad

1.   De leden van de Commissie, de Raad en de Europese Raad kunnen de Voorzitter van het Parlement te allen tijde verzoeken hun het woord te verlenen voor een verklaring. De voorzitter van de Europese Raad legt na elke bijeenkomst van de Europese Raad een verklaring af. De Voorzitter van het Parlement besluit wanneer deze verklaring kan worden afgelegd en of een dergelijke verklaring wordt gevolgd door een uitvoerig debat, dan wel of de leden gedurende dertig minuten beknopte en nauwkeurig geformuleerde vragen mogen stellen.

2.   Wanneer een verklaring met debat op de agenda wordt ingeschreven, besluit het Parlement of het een resolutie tot afsluiting van het debat zal aannemen. Een dergelijk besluit is evenwel niet mogelijk indien in dezelfde of de volgende vergaderperiode een verslag over hetzelfde onderwerp wordt behandeld, tenzij de Voorzitter om uitzonderlijke redenen een ander voorstel doet. Indien het Parlement besluit een resolutie tot afsluiting van het debat aan te nemen, kunnen een commissie, fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken een ontwerpresolutie indienen.

3.   De ontwerpresoluties worden bij de eerstvolgende stemming in stemming gebracht. Over eventuele uitzonderingen op deze regel beslist de Voorzitter. Stemverklaringen zijn toegestaan.

4.   Een gezamenlijke ontwerpresolutie vervangt de eerder door de ondertekenaars ingediende ontwerpresoluties, maar niet die welke door andere commissies, fracties of leden zijn ingediend.

5.   Indien een gezamenlijke ontwerpresolutie wordt ingediend door fracties die een duidelijke meerderheid vertegenwoordigen, dan kan de Voorzitter die ontwerpresolutie als eerste in stemming brengen.

6.   Wanneer een ontwerpresolutie is aangenomen, kunnen geen andere ontwerpresoluties meer in stemming worden gebracht, tenzij de Voorzitter in uitzonderlijke omstandigheden anders beslist.

7.   Een overeenkomstig lid 2 of artikel 144, lid 2, ingediende ontwerpresolutie kan door de indiener(s) vóór de eindstemming worden ingetrokken.

8.   Een ingetrokken ontwerpresolutie kan door een fractie, een commissie dan wel hetzelfde aantal leden dat voor de indiening ervan is vereist, worden overgenomen en onmiddellijk opnieuw worden ingediend. Dit lid en lid 7 zijn ook van toepassing op resoluties die overeenkomstig de artikelen 111 en 112 zijn ingediend.

Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2020Juridische mededeling - Privacybeleid