Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU
  Nová hlava XIIIa s názvom „Mimoriadne okolnosti“ sa bude uplatňovať od 18.1.2021 (pozri Prijaté texty, 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 2 : VYHLÁSENIA

Článok 132 : Vyhlásenia Komisie, Rady a Európskej rady

1.   Členovia Komisie, Rady a Európskej rady môžu kedykoľvek požiadať predsedu Parlamentu o povolenie vystúpiť s vyhlásením. Predseda Európskej rady vystupuje s vyhlásením po každom jej zasadnutí. Predseda Parlamentu rozhodne o čase, keď je možné vystúpiť s vyhlásením, a či po tomto vyhlásení má nasledovať riadna rozprava alebo len stručné a výstižné otázky poslancov v trvaní 30 minút.

2.   Ak Parlament zaradí do svojho programu vyhlásenie s rozpravou, zároveň rozhodne o tom, či rozpravu ukončí prijatím uznesenia. Parlament neskončí rozpravu prijatím uznesenia, ak je správa o rovnakej záležitosti predmetom tej istej alebo nasledujúcej schôdze, pokiaľ predseda Parlamentu z výnimočných dôvodov nenavrhne inak. Ak Parlament rozhodne o ukončení rozpravy s prijatím uznesenia, môže výbor, politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, predložiť návrh uznesenia.

3.   O návrhoch uznesení sa hlasuje v najbližšom možnom hlasovaní. O prípadných výnimkách rozhoduje predseda Parlamentu. Vysvetlenia hlasovania sú prípustné.

4.   Spoločný návrh uznesenia nahrádza predchádzajúce návrhy uznesení predložené jeho navrhovateľmi, ale nenahrádza návrhy predložené  inými výbormi, politickými skupinami alebo poslancami.

5.   Ak spoločný návrh uznesenia predložili politické skupiny, ktoré predstavujú jasnú väčšinu, predseda môže predložiť tento návrh na hlasovanie ako prvý.

6.   Po prijatí uznesenia sa už nesmie hlasovať o žiadnych iných návrhoch, pokiaľ predseda za výnimočných okolností nerozhodne inak.

7.   Autor alebo autori návrhu uznesenia predloženého v súlade s odsekom 2 tohto článku alebo článkom 144 ods. 2 sú oprávnení vziať návrh späť pred záverečným hlasovaním.

8.   Návrh uznesenia, ktorý bol vzatý späť, môže ihneď prevziať a znovu predložiť skupina, výbor alebo rovnaký počet poslancov, aký je potrebný na predloženie tohto návrhu. Tento odsek a odsek 7 sa uplatnia aj na uznesenia predložené na základe článkov 111 a 112.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia