Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Jún 2020
EPUB 148kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 2 : PROGRAM PRÁCE PARLAMENTU

Článok 158 : Schválenie programu a jeho zmena

1.   Na začiatku každej schôdze Parlament schvaľuje svoj program. Pozmeňujúce návrhy ku konečnému návrhu programu môže navrhnúť výbor, politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu. Všetky takéto návrhy sa musia doručiť predsedovi Parlamentu najneskôr jednu hodinu pred začiatkom schôdze. Predseda môže udeliť slovo navrhovateľovi a jednému rečníkovi, ktorý je proti návrhu, pričom každé vystúpenie môže trvať najviac jednu minútu.

2.   Po schválení programu už tento nemožno meniť, s výnimkou prípadov podľa článku 163, 197, 198, 199, 200 alebo 201 alebo na návrh predsedu.

Ak je procedurálny návrh na zmenu programu zamietnutý, nesmie sa opätovne predložiť na tej istej schôdzi.

Návrh alebo zmena názvu uznesenia predloženého na ukončenie rozpravy podľa článku 132, 136 alebo 144 nepredstavuje zmenu programu za predpokladu, že názov zostane v rámci rozsahu predmetu rozpravy.

3.   Pred skončením rokovania oznámi predseda deň, hodinu a program nasledujúceho rokovania.

Posledná úprava: 25. júna 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia