Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юни 2020
EPUB 174kPDF 861k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА
  Oт 18.1.2021 г. ще се прилага нов дял XIIIа, озаглавен "Извънредни обстоятелства" (вж. Приети текстове от 17.12.2020 г., P9_TA(2020)0380).

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 2 : РЕД НА РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА

Член 159 : Процедура в пленарната зала без изменения и разисквания

1.   Когато даден доклад е приет в рамките на комисия, като „против“ са гласували по-малко от една десета от членовете на комисията, той се включва в дневния ред на Парламента за гласуване без изменения.

Тази точка се гласува с единно гласуване, освен ако преди съставянето на окончателния проект на дневен ред членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, писмено са поискали по точката да могат да се внасят изменения. В този случай председателят определя срока за тяхното внасяне.

2.   Точките, включени в окончателния проект на дневен ред за гласуване без изменение, също се подлагат на гласуване без да се провеждат разисквания, освен ако при приемането на дневния ред в началото на месечната сесия Парламентът реши друго по предложение на Председателския съвет или по искане на политическа група или на членове на ЕП, достигащи поне ниския праг.

3.   При съставяне на окончателния проект на дневен ред за месечната сесия Председателският съвет може да предложи други точки да се подложат на гласуване без изменения или разисквания. При приемане на дневния ред Парламентът може да не приеме нито едно от тези предложения, ако политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, са депозирали писмени възражения най-малко един час преди началото на месечната сесия.

4.   Когато дадена точка се подлага на гласуване без разисквания, докладчикът или председателят на компетентната комисия може непосредствено преди гласуването да направи изказване с продължителност от не повече от две минути.

Последно осъвременяване: 25 юни 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност