Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - juuni 2020
EPUB 135kPDF 623k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM
  Uut XIIIa osa pealkirjaga "Eriolukord" kohaldatakse alates 18.1.2021 (vt vastuvõetud tekstid 17.12.2020, P9_TA(2020)0380).

VII OSA : ISTUNGJÄRGUD
2. PEATÜKK : PARLAMENDI TÖÖPLAAN

Artikkel 159 : Menetlus täiskogul ilma muudatusettepanekute ja aruteluta

1.   Raport, mille parlamendikomisjon on võtnud vastu vähem kui ühe kümnendiku vastava komisjoni liikmete vastuhäälega, kantakse parlamendi osaistungjärgu päevakorra projekti hääletuseks muudatusettepanekuteta.

Kõnealuse päevakorrapunkti üle toimub üks hääletus, välja arvatud juhul, kui enne lõpliku päevakorra projekti koostamist on parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile komisjonis palunud kirjalikult luba esitada kõnealuse õigusakti kohta muudatusettepanekuid; sellisel juhul määrab president tähtaja muudatusettepanekute esitamiseks.

2.   Punktides, mis on lõplikku päevakorra projekti kantud hääletuseks ilma muudatusettepanekuteta, pannakse samuti hääletusele ilma aruteluta, välja arvatud juhul, kui parlament otsustab osaistungjärgu alguses päevakorra kinnitamisel esimeeste konverentsi ettepanekul teisiti või kui fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid on esitanud vastava taotluse.

3.   Osaistungjärgu lõpliku päevakorra projekti koostamisel võib esimeeste konverents teha ettepaneku võtta päevakorda veel punkte, mis pannakse hääletusele ilma muudatusettepanekute ja aruteluta. Parlament ei tohi võtta sellist ettepanekut päevakorra kinnitamisel vastu, kui fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid on hiljemalt üks tund enne osaistungjärgu algust väljendanud sellele kirjalikult vastuseisu.

4.   Kui päevakorrapunkt pannakse hääletusele ilma aruteluta, võib raportöör või vastutava komisjoni esimees esineda vahetult enne hääletamist kuni kaheminutilise avaldusega.

Viimane päevakajastamine: 25. juuni 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika